WPK.ZP/04/24/09/19 Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
Nazwa postępowania: „Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb WPK Sp. z o.o. we Włocławku”
Numer sprawy: WPK.ZP/04/24/09/19
Numer ogłoszenia BZP: 602056-N-2019
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawa
Termin składania ofert: 04.10.2019 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2019 r., godz. 10:15
Dokumentacja postępowania
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3 do SIWZ – Umowa (projekt)
Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Załączniki w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 30.09.2019 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 01.10.2019 r.
Informacje dodatkowe
Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.10.2019 r.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 16.10.2019 r.
Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2019-09-26 12:23:42
Ostatnia modyfikacja: 2019-11-22 07:10:11 | przez: Rafał Kinasiewicz
Wyświetlono: 449

Dziennik zmian