Władze spółki

Władze Spółki stanowią:

  • Zgromadzenie Wspólników,
  • Rada Nadzorcza,
  • Zarząd Spółki

Rada Nadzorcza:

Andrzej Korniluk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przemysław Ziemecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Jakub Kopkowski – Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Rada Nadzorcza zobowiązana jest wykonywać stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: badanie sprawozdań zarządu z działalności gospodarczej i finansowej, rozpatrywanie wniosków co do podziału zysku lub pokrycia strat, badanie zgodności zapisów rachunkowych z dokumentami i stanem faktycznym, powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki, zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego oraz regulaminu Zarządu, kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego sprawozdania pisemnego z wyników badań.

Zarząd:

Sylwia Wojciechowska – Prezes Zarządu

Do kompetencji Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy związane z ekonomiczno-technicznym
i kadrowym utrzymaniem przedsiębiorstwa, świadczenie odpłatne usług określonych w statucie oraz reprezentowanie Spółki na zewnątrz.