Przetarg nieograniczony Nr WPK.ZP.02/07/12/22 pn.: „Zakup paliwa płynnego – oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb WPK Sp. z o.o. we Włocławku”

 

 

Termin składania ofert: 12.01.2023 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert: 12.01.2023 r. godz. 10:00

 

Identyfikator postępowania [ID postępowania]: 53802e7b-43e8-4afc-b62a-af220c18af54

Link do postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/53802e7b-43e8-4afc-b62a-af220c18af54

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Załącznik nr 1 – Formularz oferty

4. Załącznik nr 2 – Projektowane Postanowienia Umowne

5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie JEDZ wersja edytowalna

6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5 K Rozporządzenia 833/2014 i z art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

7. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej

8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach dotyczących przesłanek wykluczenia

9. Załącznik nr 7 – Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – Wykaz stacji paliw

10. Załącznik nr 8 – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

11. Załącznik nr 9 – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

12. Treść zapytań, wyjaśnień i zmian zapisów SWZ z dnia 21.12.2022 r.

13. Załącznik nr 2 – Projektowane postanowienia umowne z dnia 21.12.2022 r.

14. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

15. Informacja z otwarcia ofert

16. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

17. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2022-12-12 14:18:49
Ostatnia modyfikacja: 2023-03-06 08:42:51 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 607

Dziennik zmian