Przetarg nieograniczony Nr WPK.ZP/02/02/11/21 na: „Zakup paliwa płynnego – oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb WPK Sp. z o.o. we Włocławku”

Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Miejsce złożenia oferty:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. we Włocławsku, ul. Komunalna 4

Termin składania ofert:22 grudnia 2021 r. godz. 10:00

 

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. SWZ

3. Formularz ofertowy

4. Projektowane postanowienia umowne

5. JEDZ

6. Oświadczenie dot grupy kapitałowej

7. Oświadczenie o aktualności

8. Wykaz stacji

9. Oświadczenie dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

10. Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Link do miniportalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/eb312632-8ee8-4b4a-a951-399501e3e92a

Nr postępowania: eb312632-8ee8-4b4a-a951-399501e3e92a

 

11. Treść zapytań, wyjaśnień i zmian zapisów SWZ z dnia 09.12.2021 r.

12. Projektowane postanowieni umowne z dnia 09.12.2021 r.

13. Informacja o kwocie, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

14. Informacja z otwarcia ofert

15. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 12.01.2022 r.

Autor informacji:
Wprowadził: Katarzyna Wydra
Utworzono: 2021-11-22 11:18:04
Ostatnia modyfikacja: 2022-02-07 09:44:58 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 500

Dziennik zmian