WPK/ZP.04/03/08/20 – Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb WPK Sp. z o.o. we Włocławku

Zamawiający:
Włocławskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
Uwaga! Zmiana terminu i sposobu składania ofert!

Z uwagi na problem techniczny oferty należy składać tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym:
Nazwa postępowania: „Dostawa paliwa płynnego – oleju napędowego w systemie sprzedaży bezgotówkowej na podstawie kart flotowych dla potrzeb WPK Sp. z o.o. we Włocławku”
Numer sprawy: WPK.ZP/04/03/08/20
Numer ogłoszenia BZP: 568998-N-2020 Zmiana treści ogłoszenia: 540144435-N-2020
Numer ogłoszenia TED: nie dotyczy
Klucz publiczny: nie dotyczy
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Termin składania ofert: 13.08.2020 r., godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 13.08.2020 r., godz. 11:15
Dokumentacja postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do SIWZ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu
Załącznik nr 3 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Załącznik nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 w wersji edytowalnej
Treść zapytań, wyjaśnień i zmiany w SIWZ:
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 05.08.2020 r.
Informacja o dokonanych zmianach w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05.08.2020 r.
Załącznik nr 1 do SIWZ z dnia 05.08.2020 r.
Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 05.08.2020 r.
Załącznik nr 4 do SIWZ z dnia 05.08.2020 r.
Załącznik nr 5 do SIWZ z dnia 05.08.2020 r.
Załącznik nr 1, nr 2, nr 4, nr 5 w wersji edytowalnej z dnia 05.08.2020 r.
Treść zapytań i wyjaśnień z dnia 06.08.2020 r.
Informacje i zawiadomienia:
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Autor informacji:
Wprowadził: Rafał Kinasiewicz
Utworzono: 2020-08-03 09:57:55
Ostatnia modyfikacja: 2020-09-25 08:58:23 | przez: Katarzyna Wydra
Wyświetlono: 475

Dziennik zmian